Katastar bar

Posted on: Apr, 17 2014 09:15:45 | Views:2 x

• Uprava pomorske sigurnosti, Bar, Katastar morskog dobra sadrži podatke o morskom dobru i objektima na njemu u pogledu njihovog položaja, oblika {S R E D N J O R O Č N I P R O G R A M - Uprava za nekretnine}.
  Download  

Pregled katastarskih evidencija Uprave za nekretnine Crne Gore Podaci a~urirani: 12.01.2010. Pregled vlasniatva za nosioca prava: Politi ka opatina: Bar {Pregled vlasniatva za nosioca prava}.
  Download  

•Katastar nepokretnosti i upis prava na nepokretnostima Bar . www.uzn.me Internet sajt Uprave za nekretnine • Aktivnosti Uprave, vijesti, zakoni, {Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka}.
  Download  

Bar 8.1 % Ulcinj 3 % Na pitanje za koga u katastru obavljaju posao, skoro sva anketirana fizička lica (98,8%) su navela da katastar posjećuju {Izvjestaj Korisnici katastarskih usluga draft}.
  Download  

Bulevar Revolucije 1, 85000 Bar, Katastar lovišta II) AKTIVNOSTI I REALIZOVANI POSLOVI u 2011 godini 2.1. Organizacija na o čuvanju lovišta I divlja či {“R U M I J A “ B A R Bulevar Revolucije 1, 85000 Bar }.
  Download  

Katastar lovišta II) AKTIVNOSTI I REALIZOVANI POSLOVI u 2009 godini 2.1. Lovište Bar, a samim tim I teritorija opštine Bar, može se podijeliti na tri {Izvje ataj o radu 2009 godina - Opština BAR}.
  Download  

KATASTAR NEPOKRETNOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ mogu ćeg i ispravnog rješenja, bar što se ti če Republike Srpske i postoje ćeg stanja u ovoj oblasti. {KATASTAR NEPOKRETNOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ - NOVOSTI}.
  Download